SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='farbi-dlya-pokraski-stin-522'